Слушати и читати текст Our trip to London, у уџбенику на страни 44. Слушати на Oxford University Press page 44, exercise 1b.
Преписати непознате речи из текста у свеску писаним словима.
Урадити задатак 2, на страни 45, повезати појмове и имена, и закружити речи које се помињу у тексту у вежбању 3а.
За додатну вежбу урадити страну 34 у радним листовима.
У четвртак, 2. априла 2020., на РТС3 час енглеског језика на тему My day usually and these days (Present simple and present continuous tense) u 10. 20.

Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com