ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 49

Дужности наставника је да:
– долази у школу најкасније 15 минута пре почетка наставе и других облика рада,
-одлази на време на часове,
-на време обавести о свом изостајању директора школе, секретара или руководиоца смене ради благовременог организовања замене,
-само у службене сврхе користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал,
-прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона,
-долази на наставу прикладно одевен и својим изгледом васпитно делује на ученике,
-поштује распоред дежурства који му одреди директор.


Члан 50

Запосленом у школи забрањено је да:
-носи оружје у школи и кругу школе,
-самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,
-пуши у просторијама школе,
-долази у школу у припитом или пијаном стању, уноси у школу ради употребе алкохол и друга опојна средства који смањују радну способност,
-незаконито располаже средствима школе, школским простором, опремом и имовином школе,
-користи за време одржавања наставе и других облика рада мобилни телефон и друга техничка средства.


Члан 51

Дежурни наставник дужан је да:
-дође на посао 30минута пре почетка наставе,
-уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот ирад у школи,
-за време дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства,
-обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене.

Члан 52

Одељењски старешина је дужан да:

-бринео раду и успеху својих ученика,
-уредно води дневник рада, разредну књигу и другу прописану евиденцију,
-благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,
-правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,
-уписује у ђачку књижицу обавештења за родитеље, односно старатеље ученика и врши контролу упознавања са обавештењем,
-сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика, пружа информације о другим активностима школе,
-брине о ученицима свог одељења за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности у којима он учествује.

Члан 53

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика заснивају се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

Члан 54

Дужности стручног сарадника школског психолога, педагога, библиотекара и других су да:

-долази у школу најкасније 15 минута пре почетка радног времена,
-обавести директора школе о свом изостајању са посла,
-остварује сарадњу са наставницима и директором школе,
-остварује сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,
-извршава друге обавезе у складу са програмом рада стручних сарадника у школи, прописаним одговарајућим Правилником о програму рада стручних сарадника.

(Правилник о правилима понашања у ОШ „Горња Варош“ у Земуну)

Правила понашања у установи

Члан 43.

У установи се негуjу односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

Запослени имаjу обавезу да своjим радом и укупним понашањем доприносе развиjању позитивне атмосфере у установи.

Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређуjу се правилима понашања у установи.

Забрана дискриминациjе

Члан 44.

У установи су забрањене активности коjима се угрожаваjу, омаловажаваjу, дискриминишу или издваjаjу лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, jезичке, верске или полне припадности, физичких и психичких своjстава, сметњи у развоjу и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социjалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом коjим се прописуjе забрана дискриминациjе.

Под дискриминациjом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неjеднако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматраjу се дискриминациjом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица коjа се налазе у неjеднаком положаjу.

Ближе критериjуме за препознавање облика дискриминациjе од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заjеднички прописуjе министар и орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским правима.

(Закон о основама система образовања и васпитања)

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 45.

У установи jе забрањено: физичко, психичко и социjално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик jеданпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања коjе има за последицу стварно или потенциjално угрожавање здравља, развоjа и достоjанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развоj детета и ученика.

Установа jе дужна да одмах поднесе приjаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање коjе може да доведе до стварног или потенциjалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање коjе доводи до тренутног или траjног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достоjанства детета и ученика или запосленог.Под социjалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социjалних активности установе.У установи jе забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршаjни, односно кривични поступак.Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржаj и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописуjе министар.Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреациjе и других облика васпитно-образовног рада, прописуjе министар.

Забрана страначког организовања и деловања

Члан 46.

У установи ниjе дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

(Закон о основама система образовања и васпитања)