ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА

Члан 56

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

-прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,

-сарађује са одељенским старешином,

-поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

-сарађује са предметним наставницима,

-редовно присуствује родитељским састанцима,

-пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

-доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој.

(Правилник о правилима понашања у ОШ „Горња Варош“ у Земуну)

Правила понашања у установи
Члан 43.

У установи се негуjу односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

Запослени имаjу обавезу да своjим радом и укупним понашањемдоприносе развиjању позитивне атмосфере у установи.

Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређуjу се правилима понашања у установи.

Забрана дискриминациjе
Члан 44.

У установи су забрањене активности коjима се угрожаваjу, омаловажаваjу, дискриминишу или издваjаjу лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, jезичке, верске или полне припадности, физичких и психичких своjстава, сметњи у развоjу и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социjалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом коjим се прописуjе забрана дискриминациjе.

Под дискриминациjом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неjеднако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматраjу се дискриминациjом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица коjа се налазе у неjеднаком положаjу.

Ближе критериjуме за препознавање облика дискриминациjе од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заjеднички прописуjе министар и орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским правима.

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања
Члан 45.

У установи jе забрањено: физичко, психичко и социjално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик jеданпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања коjе има за последицу стварно или потенциjално угрожавање здравља, развоjа и достоjанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развоj детета и ученика.Установа jе дужна да одмах поднесе приjаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање коjе може да доведе до стварног или потенциjалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање коjе доводи до тренутног или траjног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достоjанства детета и ученика или запосленог.

Под социjалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социjалних активности установе.

У установи jе забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршаjни, односно кривични поступак.

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржаj и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописуjе министар.

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреациjе и других облика васпитно-образовног рада, прописуjе министар.

Забрана страначког организовања и деловања
Члан 46.

Уустанови ниjе дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

(Закон о основама система образовања и васпитања)