ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика

Члан 103.

Права детета и ученика остваруjу се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад коjи обезбеђуjе остваривање принципа и циљева из чл. 3. и 4. овог закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развоj личности, подршку за посебно исказане таленте ињихову афирмациjу;
4) заштиту од дискриминациjе, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информациjу о питањима од значаjа за његово школовање;
6) информациjе о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање инициjативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендиjу, кредит, смештаj и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

Установа jе дужна да обезбеди све услове за остваривање права детета и ученика из става 1. овог члана.Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе приjаву директору установе у случаjу повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаjа.Директор jе дужан да приjаву размотри и да, уз консултациjу са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њоj и предузме одговараjуће мере, у року од 15 дана од дана приjема приjаве.

Запослени у установи дужан jе да приjави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

 

Обавезе ученика

Члан 112.

У остваривању своjих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштуjе школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усваjању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своjе стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштуjе личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просториjа;
8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан jе да у року од осам дана правда изостанак ученикаи доставља потпуне и тачне контакт информациjе.

 

Одговорност ученика

Члан 113.

Са учеником коjи врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно коjи своjим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа jе дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, поjача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заjеднице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а кадаjе то неопходно да сарађуjе са одговараjућим установама социjалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе коjа jе у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона.

Теже повреде обавеза ученика jесу:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденциjи коjу води школа или друга организациjа, односно орган;
2) преправка или дописивање података у jавноj исправи коjу издаjе школа или орган, односно исправи коjу изда друга организациjа;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организациjу оружjа или другог предмета коjим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика коjим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и коjе доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаjа и другог средства у сврхе коjима се угрожаваjу права другихили у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостаjање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекциjе понашања ученика.

За повреде из става 3) тач. 8) и 9) овог члана обавезна jе поступност у изрицању мера.Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материjалну штету коjу ученик нанесе школи, намерно или из краjње непажње, у складу са законом.

(Закон о основама система образовања и васпитања)

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 7

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Члан 8

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

(Правилник о правилима понашања у ОШ „Горња Варош“ у Земуну)

 

Правила понашања у установи

Члан 43.

У установи се негуjу односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

Запослени имаjу обавезу да своjим радом и укупним понашањем доприносе развиjању позитивне атмосфере у установи.

Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређуjу се правилима понашања у установи.

 

Забрана дискриминациjе

Члан 44.

У установи су забрањенеактивности коjима се угрожаваjу, омаловажаваjу, дискриминишу или издваjаjу лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, jезичке, верске или полне припадности, физичких и психичких своjстава, сметњи у развоjу и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социjалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом коjим се прописуjе забрана дискриминациjе.

Под дискриминациjом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неjеднако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматраjу се дискриминациjом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица коjа се налазе у неjеднаком положаjу.

Ближе критериjуме за препознавање облика дискриминациjе од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заjеднички прописуjе министар и орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским правима.

(Закон о основама система образовања и васпитања)

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 45.

У установи jе забрањено: физичко, психичко и социjално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик jеданпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања коjе има за последицу стварно или потенциjално угрожавање здравља, развоjа и достоjанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развоj детета и ученика.

Установа jе дужна да одмах поднесе приjаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање коjе може да доведе до стварног или потенциjалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање коjе доводи до тренутног или траjног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достоjанства детета и ученика или запосленог.

Под социjалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социjалних активности установе.

У установи jе забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршаjни, односно кривични поступак.

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржаj и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописуjе министар.Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреациjе и других облика васпитно-образовног рада, прописуjе министар.

(Закон о основама система образовања и васпитања)